Profil interesa

Pomoću Profila interesa za nekih 10 minuta možete otkriti Vaše interese i sklonosti, upoznati odgovarajuće grupe zanimanja kao i sama zanimanja.

Nakon procene od 66 iskaza na skali od 1 (da, tačno) do 4 (ni u kom slučaju) na Vašem ekranu se pojavljuje grafika koja pokazuje stub za svaku grupu zanimanja. Što je veći Vaš interes za tu grupu zanimanja, to je duži taj stub.

Molimo da imate u vidu: Profil interesa NIJE nikakav test! Tu se ne radi o Vašim sposobnostima i podobnostima, nego isključivo o Vašim interesima i sklonostima.

Različiti pristupi informacijama će Vam pomoći da nađete za Vas interesantne sadržaje: